^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Przedszkole 17

UM Tarnobrzeg

Strona urzędu miasta Tarnobrzeg

BIP

Logowanie

Obowiązek informacyjny

Ważne!!!

RODO

Kontakt z IOD

Inspektor Ochrony Danych: Przemysław Rękas

Kontakt: poczta e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: 15 81-81-510

Adres do korespondencji: Urząd Miasta Tarnobrzega:

                                              ul. Kościuszki 30

                                              39-400 Tarnobrzeg

  

KLAUZULA INFORMACYJNA O  PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W PRZEDSZKOLU NR 17 W TARNOBRZEGU

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, Administrator danych osobowych informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

 

 1. Tożsamość administratora i dane kontaktowe.

Administratorem danych osobowych, zwanym dalej „Administratorem” jest Przedszkole
Nr 17 w Tarnobrzegu z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Orzeszkowej 7, 39-400 Tarnobrzeg. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby Administratora, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem poczty: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefonicznie:  158226828 .

 

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
telefonicznie pod numerem (15) 81-81-510, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem poczty: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poczty  tradycyjnej: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 30, 39-400 Tarnobrzeg.

 

 1. Cel przetwarzania i podstawa prawna.

Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy i ochrony socjalnej (podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są: art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  lub/i art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz przepisy prawa, w szczególności:
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ;
 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
 • ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

oraz akty wykonawcze do ww. ustaw;

 1. wykonania umów zawartych z pracownikami oraz kontrahentami Administratora lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, lub związanym z ważnym interesem publicznym (podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych
  są: art. 6 ust. 1 lit. e RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. g RODO);
 3. wykonania zadania w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 4. związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich
  jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeśli wynika to z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wydanych na jej podstawie wytycznych przez Głównego Inspektora Sanitarnego (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. i RODO);
 5. określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody - w zakresie określonym w treści zgody (podstawami prawnymi przetwarzania danych
  są: art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 

W przypadku danych osobowych dzieci jest to przede wszystkim realizacja wynikających
z przepisów prawa zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia
i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

 

 1. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organ prowadzący, kuratorium oświaty, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON),
 • inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. podmioty realizujące obsługę projektów informatycznych).

 

 1. Okres przechowywania danych, a gdy nie jest to możliwe kryterium ustalania tego okresu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 3, a po tym czasie, w celu ich archiwizacji, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub/i art. 9 ust. 2 lit. a RODO), gdy nie istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania, dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w treści zgody, jednak nie dłużej niż do  czasu jej wycofania.

 

 1. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują osobom, których dane osobowe dotyczą, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 • prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa
  w art. 16 RODO;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach,
  o których mowa w art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych w przypadkach, o których mowa w art. 20 RODO;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, o których mowa
  w art. 21 RODO.

 

 1. Informacja o prawie do cofnięcia zgody.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
na przetwarzanie danych osobowych, osobie - która wyraziła zgodę przysługuje prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, osobie - której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Informacje o obowiązku lub dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych.

Podanie danych osobowych Administratorowi jest wymogiem ustawowym lub umownym
w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Podanie danych osobowych Administratorowi może być niezbędne do realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, również gdy przetwarzanie jest niezbędne
ze względów związanych z ważnym interesem publicznym lub w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, a taczkę w sprawach związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeśli wynika to z przepisów prawa. W sytuacji natomiast, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
W sytuacji obowiązku podania danych osobowych - ich nie podanie skutkować będzie brakiem realizacji przedmiotowego zadania.

 

 1. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w  tym nie podlegają profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Administrator Danych Osobowych

Przedszkole Nr 17 w Tarnobrzegu

reprezentowane przez Dyrektora Anna Zybała

Copyright © 2013. Przedszkole Nr 17 w Tarnobrzegu Rights Reserved.