^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Przedszkole 17

UM Tarnobrzeg

Strona urzędu miasta Tarnobrzeg

BIP

Logowanie

Zaproszenie

 Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka odbędzie się:

 

* w grupie 6-latków dnia 28.01.2020 (wtorek) o godz. 10.00

* w grupie 5-latków dnia 11.02.2020 (wtorek) o godz.10.15

* w grupie 3-4 latków dnia 30.01.2020 (czwartek) o godz.10.15

Serdecznie zapraszamy

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie

  Informujemy, że spotkanie z rodzicami 

                 dzieci 6-letnich odbędzie się                   

   17.10.2019r. (czwartek) o godz. 15:30.

Obecność obowiązkowa.

WOJEWÓDZKI KONKURS "Bajką do mnie mów"

        Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego
– Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„Bajką do mnie mów”

 

 • 1

Cele Konkursu:

Celem konkursu  jest w szczególności:

 1. wspieranie procesu kształtowania nawyków wartościowych form wspólnego spędzania czasu rodzin wspierających funkcje opiekuńczo-wychowawcze zarówno uczestników bezpośrednich jak i odbiorców pośrednich,
 2. organizacja aktywnej formy spędzania czasu w formie międzypokoleniowej dla ponad 50 rodzin z terenu województwa podkarpackiego tj. min. 120 osób w tym zwłaszcza rodziców i dzieci, młodzieży w różnym wieku a także seniorów,
 3. wzrost umiejętności szkolnych dzieci i młodzieży tj. m.in. zakresu słownictwa, wyobraźni twórczej i umiejętności artystycznych,
 4. wzrost poziomu kompetencji społecznych dzieci i młodzieży m.in.: empatii, potrzeby naśladowania pozytywnych wzorców osobowych,
 5. wzrost poziomu satysfakcji rodziców z osiągania pozytywnych efektów wychowawczych i dającego przyjemność obu stronom sposobu wspólnego spędzania czasu,
 6. promocja czytelnictwa i zdrowego modelu życia.
 • 2

Organizatorzy Konkursu

 1. Organizatorami Konkursu są:

Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL

NR KRS: 0000612951

 1. Unii Lubelskiej 6/8

35-016 Rzeszów

 

Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA

Nr KRS: 0000174137                                  

 1. Płk. Kazimierza Iranka -Osmeckiego 13/2

35-506 Rzeszów

 • 3

Założenia organizacyjne

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i zawodowych) dla dzieci i młodzieży.
 1. Konkurs zakłada zgłoszeniejednej bajki i ilustracji o dowolnej tematyce, wykonanejprzez dziecko/dzieci wraz z rodzicem/rodzicami.
 2. Komisja konkursowa wybierze 10-15 najciekawszych zgłoszeń i te zostaną opublikowane w książce (praca zbiorowa) w liczbie 300 egzemplarzy.
 3. Prace nadesłane na Konkurs muszą spełnić poniższe kryteria:
 4. muszą być pracami autorskimi
 5. muszą podejmować tematykę konkursową
 6. muszą być na odwrocie opisane w następujący sposób:

- imię i nazwisko autorów

- tytuł

- adres

- imię i nazwisko, kontakt telefoniczny do opiekuna

 1. rysunek powinien być wykonany na papierze, brystolu, kartonie w formacie A4
 2. Organizator ustala, że bajkamoże zawierać maksymalnie 2 strony formatu A4 (czcionka 12,Times New Roman, odległość między akapitami 1,5).
 3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich na wykorzystanie bajki i ilustracji w celach promocyjnych Konkursu.
 4. Osoby nadsyłające Formularze zgłoszeniowe do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych.
 5. Zgłoszenia nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 • 4

Ocena prac konkursowych

 1. Zgłoszenia,zawierające rysunek, bajkę i oświadczenie uczestnika,będą przyjmowanew formie papierowej przesłanej na adres:

Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL

 1. Unii Lubelskiej 6/8

35-016 Rzeszów

„Bajką do mnie mów

 

Dodatkowo bajkę należy przesłać w formie elektronicznejedytowalnej(word)na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.z dopiskiem w temacie wiadomości:

Konkurs „Bajką do mnie mów”

Prace należy złożyć/przesłać dodnia11.10.2019.,

 

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela koordynator-

Maria Pączka tel. 576 130 904

 

 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 2. Jury pod uwagę weźmie:
 • samodzielność wykonania pracy,
 • powiązanie treści z tematyką konkursową - bajka,
 • wykonanie rysunku: estetyka pracy, nawiązanie do treści bajki, oryginalność,
 • dostosowanie pracy do kryteriów konkursowych,
 • właściwe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz jego odesłanie we wskazanym terminie.
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 • 5

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej i Facebooku Fundacji na rzecz psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL,
 2. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie/mailowo w terminie do 3 grudnia 2019 r.
 • 6

Nagrody

 1. Organizator przyzna nagrody rzeczowe dla 50 rodzin (rodzina min. 2 osoby).
 1. Nagrody zostaną wręczone w dniu 11 grudnia 2019 r. w miejscu wskazanym przez Organizatorów.
 1. Rozesłanie/dostarczenie nagród osobom, które nie zgłosiły się po odbiór osobisty nastąpi do 14 grudnia 2019 r.

 

Formularz zgłoszeniowy do konkursu

„Bajką do mnie mów”

 

Należy przesłać na adres

 

Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL

 1. Unii Lubelskiej 6/8

35-016 Rzeszów

 

      z dopiskiem: Konkurs „Bajką do mnie mów”

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

Rodzice/Rodzic/Opiekun prawny

 

Imię

 

Imię

 

Nazwisko

 

Nazwisko

 

Miejscowość

 

 

Miejscowość

 

 

Gmina

 

Gmina

 

Powiat

 

Powiat

 

Telefon kontaktowy

 

Telefon kontaktowy

 

 

 

 

Dziecko/dzieci

 

Imię

 

Imię

 

Nazwisko

 

Nazwisko

 

 

 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka/dzieci w związku z udziałem wkonkursie  „Bajką do mnie mów”

 

 

 

 

……………………….…………………………………………..

      Miejscowość i data                                                              czytelny podpis rodzica/rodziców/opiekunów prawnych

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE  DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA/I RODZICA/ÓW

 

Działając jako rodzic*/opiekun prawny* dziecka/i

 

 

…………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko dziecka )

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na publikowanie moich danych osobowych oraz mojego dziecka/ dzieci  tj.  imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania (miejscowość, gminę, powiat) przez

Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL  ul. Unii Lubelskiej 6/8, 35-016 Rzeszów oraz

Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA ul. Płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego 13/2, 35-506 Rzeszów,

w związku z udziałem w konkursie  „Bajką do mnie mów” i działań promocyjnych.

 

Zgoda dotyczy upublicznienia imienia i nazwiska dziecka/dzieci oraz rodzica/rodziców  podczas publikacji książki, udostępnionych na stronie internetowej, profilach internetowych oraz w mediach, a także w gazetkach i na tablicach informacyjnych zarządzanych przez administratorów / organizatorów konkursu/

 

Przykładowy opis pod bajką

Jan Kowalski –tata

Zosia Kowalska –córka

Nowosielce, Gmina Przeworsk, powiat przeworski.

Ewa i Jan Kowalski – rodzice

Zosia Kowalska –córka

Nowosielce, Gmina Przeworsk, powiat przeworski.

 

………..……………………………………………………

   Podpisy uczestnika/ obojga rodziców lub opiekunów prawnych*

 

 

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na korektę ortograficzną,  interpunkcyjną i stylistyczną treści bajki przez jury konkursu, nie zmieniając treści nadesłanej bajki oraz na poprawki jakości ilustracji umożliwiającej jej publikację.

 

                                                                    ………..……………………………………………………

   Podpisy uczestnika/ obojga rodziców lub opiekunów prawnych*

 

 

 *niepotrzebne skreślić

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) - "Rozporządzenie", informuję, że:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:Fundacja na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO-FIL NR KRS: 0000612951 ul Unii Lubelskiej 6/8, 35-045 Rzeszów

orazStowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWANr KRS: 0000174137 ,ul. Płk.

Kazimierza Iranka-Osmeckiego 13/2, 35-506 Rzeszów

 1. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratorów w celu organizacji konkursu „ Bajką do mnie mów” na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016)
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 4. Dane osobowe będą przechowywane i wykorzystywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie.Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego szkoła dokonana przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych dziecka oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.606-950-000gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ich nieprzekazanie nie spowoduje żadnych skutków prawnych, jednak uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie.
 8. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Copyright © 2013. Przedszkole Nr 17 w Tarnobrzegu Rights Reserved.