^Na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Przedszkole 17

UM Tarnobrzeg

Strona urzędu miasta Tarnobrzeg

BIP

Logowanie

Koncepcja pracy przedszkola

  

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 17 W TARNOBRZEGU

Na lata 2014-2017

 

POWIEDZ MI, A ZAPOMNĘ. POKAŻ, A ZAPAMIĘTAM.

POZWÓL MI WZIĄĆ UDZIAŁ, A ZROZUMIEM

Konfucjusz

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Rozporządzenie MEN z dnia 10.05.2013r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
  (Dz. U. z 2014r Poz. 560),
 • Statut przedszkola,

 

NASZE PRZEDSZKOLE

 

 „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, jak odczuwać, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”.

R. Fulghum

 

 • Przedszkole rozpoczęło swoją działalność w lutym 1985r. Pierwszym dyrektorem przedszkola była pani Maria Kuza. Następnie od 2001 roku kierownictwo placówki objęła pani Zofia Kupiec. Obecnie funkcję tę pełni pani Dorota Poniatowska.
 • Przedszkole Nr 17 znajduje się w Tarnobrzegu przy ulicy E. Orzeszkowej 7, na osiedlu „Serbinów". Otoczone jest dużą ilością zieleni, posiada własny duży
  i bezpieczny plac zabaw z dala od zgiełku ruchliwych ulic. Przestronne sale są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz zabawki.
 • Placówka mieści się w wolno stojącym, piętrowym budynku posiadającym bardzo dobre warunki lokalowe:
 • Na parterze - szatnia, dwie sale zajęć z łazienkami, pomieszczenia gospodarcze i gabinet intendentki;
 • Na pierwszym piętrze - dwie sale zajęć z łazienkami, kuchnia, duży hol pełniący funkcję sali widowiskowej, pokój nauczycielski, gabinet lekarski, gabinet dyrektora.
 • W przedszkolu funkcjonuje 4 oddziały - są to: 3, 4, 5 i 6 latki. Czas pracy przedszkola dostosowany jest do potrzeb rodziców.
 • Pobyt w naszym przedszkolu upływa dzieciom na zabawach, zajęciach planowanych i inspirowanych przez nauczycielki, a także na spacerach, wycieczkach, grach i zabawach ruchowych  na powietrzu.
 • Dzieci mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych takich, jak: ćwiczenia korekcyjne, zajęcia logopedyczne, rytmika, język angielski, zajęcia z psychologiem oraz religia w grupie dzieci 6-letnich.
 • W trakcie codziennych zajęć rozbudzamy i rozwijamy zainteresowania dzieci plastyką, muzyką, teatrem literaturą i tańcem. Przedszkole jest otwarte na potrzeby środowiska lokalnego, w którym funkcjonuje poprzez m.in. udział
  w przeglądach, konkursach, festiwalach organizowanych na terenie miasta.
 • Nasza placówka jest również organizatorem wielu ciekawych imprez
  i uroczystości dla dzieci i ich Rodziców.

 

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 

 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
 • Nasze przedszkole pracuje zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy, która jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeby. Głównym jej założeniem jest otoczenie opieką dzieci w celu zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa, aktywizowanie poprzez wprowadzanie metod opartych na zadaniach twórczych, otwartych, badaniach, eksperymentowaniu. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, poczucia szacunku wobec siebie i innych. Wspieranie ich w działaniach (pozwolenie na wykonanie „po swojemu”), pomoc i zachęta do przekraczania kolejnych granic możliwości (indywidualizacja).

 

 1. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 • Przedszkole jest miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który może decydować o tym,
  w jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia określenie mocnych i słabych stron dziecka, a także pozwala na kreowanie warunków i dobór metod.

 

 1. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 • Dzieci są ciekawe otaczającej rzeczywistości, zadają dużo pytań, są dociekliwe, wykazują dużą determinacje i wytrwałość przy realizacji określonych zadań,
  a podczas prac zespołowych potrafią dzielić się zadaniami i zgodnie współpracować.
 1. Dzieci są aktywne.
 • Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach. Nauczycielki stosują aktywizujące
  i  indywidualne metody pracy, dostarczają bodźców, prowokują do działania. Wyzwalają u dzieci szeroko rozumianą aktywność twórczą.

 

 1. Respektowane są normy społeczne.
 • Dzieci rozpoznają swoje emocje, kontrolują je. Czują się pełnoprawnymi członkami społeczności przedszkolnej, znają swoje prawa i obowiązki.
 • Dzieci uczestniczą w życiu przedszkola i decyzjach dnia codziennego. Postrzegane są jako osoby, które mają własne wyobrażenia, zamiary, oczekiwania.

 

 1. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 • W przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych, dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Stosuje się indywidualizację procesu wspomagania rozwoju dziecka przez stosowanie różnorodnych metod pracy. Opracowane i modyfikowane narzędzia obserwacji i diagnozy przedszkolnej są dostosowane do norm rozwojowych dziecka.
 • Opracowuje się i wdraża programy wspomagania i korygowania rozwoju dzieci.

 

 1. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
 • Nauczyciele dzielą się między sobą doświadczeniem, biorą udział
  w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
 • Zespół przedszkola jest zintegrowany, ukierunkowany na wspólny cel, zaangażowany, kompetentny, otwarty na zmiany, nie boi się nowości, łączy wiedzę z praktyką, udziela sobie wsparcia merytorycznego i emocjonalnego.
 • Profesjonalizm i zaangażowanie kadry pedagogicznej są oceniane za pomocą jasno określonych kryteriów.

 

 1. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
 • Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie prowadzonych zajęć, podejmowanych działaniach. Informuje środowisko o celowości i efektach tych działań za pośrednictwem strony internetowej, wystaw prac dzieci, udziału
  w przeglądach artystycznych, konkursach i zawodach.
 • Współpracuje z innymi placówkami oświatowymi: Przedszkolem Nr 5, Szkołą Podstawową Nr 3 i 10, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnobrzegu, Biblioteką.

 

 1. Rodzice są partnerami przedszkola.
 • Rodzice w ramach wypracowanych zasad współdecydują w sprawach przedszkola w obszarach: wychowawczym i organizacyjnym.
 • Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.
 • Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola, współorganizują tradycyjne uroczystości wynikające z kalendarza imprez placówki. Ponadto pomagają
  w pozyskiwaniu sponsorów na rzecz przedszkola, chętnie wykonują różne prace naprawcze.
 • Przedszkole daje rodzicom możliwość pracy nad rozwojem i edukacją ich dzieci poprzez stały kontakt z nauczycielami, umożliwienie spotkań ze specjalistami pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 • Przedszkole korzysta z zasobów środowiskowych w procesie poznawania przez dzieci otaczającej rzeczywistości, dotyczy to organizacji wyjazdów do miejsc użyteczności publicznej (kino-teatr), wycieczek, wyjść do biblioteki, szkoły, muzeum. Przedszkole gości ludzi sztuki, ekspertów i specjalistów z różnych dziedzin.
 • Organizowane są imprezy środowiskowe np. piknik rodzinny, konkursy: „Bezpieczne przedszkolaki”, matematyczny „Łamigłówki małej główki”, plastyczne, zawody sportowe.

 

PRZEDSZKOLE WSPÓŁPRACUJE Z WIELOMA PLACÓWKAMI I INSTYTUCJAMI:

 

 • Komendą Miejską Policji w Tarnobrzegu;
 • Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu;
 • Przedszkolem Nr.5;
 • Miejską Biblioteką Publiczną;
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
 • Szkołą Podstawową nr 10 w Tarnobrzegu;
 • Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzeg.

 

 1. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
 • W przedszkolu działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne poddaje się systematycznej ewaluacji wewnętrznej. Wyniki ewaluacji wyznaczają kierunek wprowadzanych zmian.

 

 1. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.
 • Dyrektor posiada umiejętności interpersonalne, tworzy w przedszkolu dobry klimat do współpracy i działania. Jest otwarty wobec inicjatyw pracowników
  i rodziców, wspiera twórcze pomysły, stwarza warunki do ich realizacji.
 • Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego wykorzystywane są do planowania dalszej pracy, przyczyniają się do rozwoju przedszkola. Podnoszą bezpieczeństwo i uatrakcyjniają pobyt dziecka w przedszkolu.
 • Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów, projektów, sprzyjają zabawie i odpoczynkowi.

 

WIZJA

 

NASZE PRZEDSZKOLE- PRZEDSZKOLEM OTWARTYM NA POTRZEBY DZIECI I RODZICÓW PROMUJĄCYCH DZIAŁANIA TWÓRCZE

 

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom
  i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
 • Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności
  i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 
 • Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie
  i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 
 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną
  i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.
 • Promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.
 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

 

Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

 

MISJA

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIECKO:

 

 • ZNAJDUJE WARUNKI INDYWIDUALNEGO I WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU
 • ROZWIJA AKTYWNOŚĆ TWÓRCZĄ
 • ROZWIJA WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚĆ DZIĘKI AKTYWNYM FORMOM PRACY
 • POZNAJE SWOJE PRAWA
 • CZUJE SIĘ BEZPIECZNIE W ŻYCZLIWEJ I DOBREJ ATMOSFERZE
 • OBCUJE ZE SZTUKĄ
 • POZNAJE KULTURĘ I DZIEDZICTWO NARODOWE

 

Każde dziecko jest dla nas ważne! Jest dla nas indywidualnością. Robimy wszystko, aby czuło się bezpieczne i szczęśliwe oraz pomagamy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat człowiekiem. Dzieci opuszczające nasze przedszkole są otwarte, spontaniczne i twórcze. Znają siebie i swoje możliwości, szanują odrębność innych. Radzą sobie w sytuacjach trudnych, umieją rozwiązać problemy i są dobrze przygotowane do podjęcia obowiązku szkolnego.

 

KADRA PEDAGOGICZNA:

W NASZYM PRZEDSZKOLU NAUCZYCIELE:

 

 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
 2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 3. Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
 4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo
  w licznych kursach i szkoleniach.
 6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.
 7. Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.
 8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
 9. Monitorują efektywność własnej pracy - samokontrola.
 10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

 

 

METODY PRACY NASZEGO PRZEDSZKOLA

 

W realizacji obowiązujących treści programowych wychowania przedszkolnego, wykorzystywane są metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności jaką jest zabawa. Do metod tych należą m.in.:

 • Pedagogika zabawy - zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywność,
 • Ruch rozwijający Weroniki Sherborne – metoda gwarantująca prawidłowy rozwój fizyczny dziecka i pomagająca zdobyć poczucie bezpieczeństwa
  i pewności siebie, uczy współdziałania i partnerstwa,
 • Gimnastyka ekspresyjna Rudolfa Labana - improwizacja rytmu i wyobraźni,
 • Metoda Carla Orfa,
 • Gimnastyka mózgu Paula Dennisona – to ćwiczenia relaksacyjne
  i energetyzujące służące integracji półkul mózgowych,
 • Elementy metody I. Majchrzak,
 • Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss,
 • Techniki relaksacyjne- bajko terapia, muzykoterapia,
 • Drama tworzenie i obserwowanie scenek dramowych. Rozwija umiejętność wyrażania siebie poprzez dialog w rolach sytuacyjnych, gry i zabawy,
 • Metoda Dobrego Startu – metoda słuchowo–wzrokowo–ruchowa - poznawanie wielozmysłowe rzeczywistości.
 • „Burza mózgów” – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia
  i działania,

 

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

SPOSOBY DIAGNOZOWANIA ROZWOJU DZIECI:

 

 • karty obserwacji,
 • monitorowanie przyrostu wiedzy i umiejętności,
 • przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej,
 • ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,
 • bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według indywidualnego programu, dokumentowanie wyników obserwacji.

 

PREZENTOWANIE OSIĄGNIĘĆ DZIECI W PRZEDSZKOLU

ODBYWA SIĘ POPRZEZ:

 

 • prezentacji dokonań dzieci (występy artystyczne, konkursy),
 • teczek prac i innych dokumentów,
 • obserwacji rozwoju dziecka,
 • arkuszy obserwacji przyrostu wiedzy,
 • albumów, kronik,
 • materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.)

 

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI:

 

Nauczyciele dokonują samooceny własnej pracy, jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • ankiet,
 • obserwacji,
 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,
 • arkuszy oceny pracy nauczyciela,
 • innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

 

SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH EDUKACYJNYCH DZIECI:

 

 • Nauczyciele na pierwszym zebraniu informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
  i wychowania,
 • Nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku
  i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,
 • Informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,
 • Rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,
 • Na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,
 • Informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku –przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

 

CELEM WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI JEST:

 

 • Dążenie do jedności oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych przedszkola
  i środowiska rodzinnego,
 • Wszechstronny rozwój dziecka,
 • Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,
 • Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu programami pracy wychowawczo-dydaktycznej,
 • Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
 • Wspieranie rodziców w celu osiągnięcia przez dziecko gotowości do podjęcia nauki w szkole
 • Udzielanie rodzicom wsparcia w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • Włączenie rodziców w życie grupy i przedszkola,
 • Angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,
 • Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców przez spotkania ze specjalistami.
 • Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

 

FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI OBEJMUJĄ:

 

 • Zebrania ogólne i grupowe z rodzicami oraz Radą Rodziców;
 • Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci;
 • Konsultacje indywidualne z nauczycielami;
 • Udział rodziców w spotkaniach grupowych ze specjalistami;
 • Konsultacje indywidualne ze specjalistami;
 • Organizacje zajęć otwartych dla rodziców;
 • Organizacje uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów;
 • Włączanie rodziców do organizacji imprez przedszkolnych;
 • Udział rodziców w pracach grupy i przedszkola.

 

DZIAŁANIA PROMOCYJNE  OBEJMUJĄ

 

 • Redagowanie gazetki „Przedszkolne Nowinki”;
 • Występy i przedstawienia dzieci na forum miejskim;
 • Prowadzenie strony internetowej – adres: http://www.przedszkole17tarnobrzeg.pl/
 • Organizacja uroczystości ogólnoprzedszkolnych, prezentacja umiejętności dzieci;
 • Prezentacja działań w lokalnych mediach;
 • Udział i organizacja konkursów wewnątrz przedszkolnych i między przedszkolnych.
 • Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku;

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA

 

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znając siebie
i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

Nasz Absolwent:

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej;
 • jest samodzielny;
 • jest zainteresowany nauką i książkami;
 • ma rozwinięte kompetencje społeczne na poziomie umożliwiającym podporządkowanie się wymogom szkolnym;
 • współdziała w zespole;
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi;
 • lubi aktywny udział w zadaniach i działaniach twórcze;
 • jest wrażliwy estetycznie;
 • podejmuje działania przyjazne przyrodzie;
 • akceptuje zdrowy styl życia;
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

 

ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY KONCEPCJĘ

 

Koncepcja została opracowana przez Radę Pedagogiczną Przedszkola nr 17
w Tarnobrzegu, przy współudziale Rady Rodziców.

Postanowienia końcowe:

 1. Koncepcja pracy przedszkola jest otwarta i może ulegać modyfikacji.
 2. Koncepcja pracy przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.
 3. Koncepcję pracy zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.
 4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców

 

KIERUNKI REALIZACJI

ZADANIA DO REALIZACJI

 

ZADANIE I „Jestem małym artystą”

Zadanie na rok szkolny 2014/2015 „Jestem małym artystą” - umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności plastycznej.

Cele:

 1. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka w zakresie: jego wrodzonych możliwości twórczych, poznawania i wyrażania siebie w formie ekspresji plastycznej, kształtowania twórczej postawy.
 2. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci.
 3. Zapoznanie z dziedzinami sztuk plastycznych: malarstwem, rysunkiem, rzeźbą, grafiką, architekturą, fotografią i sztuką użytkową.
 4. Tworzenie prac plastycznych w różnych technikach – zapoznanie
  z nazewnictwem, zdobywanie umiejętności wykorzystania różnorodnych materiałów jako środków ekspresji.
 5. Rozwijanie zdolności percepcji malarskich dzieł sztuki: spostrzegania, rozumienia, przeżywania, wartościowania, rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.
 6. Zdobywanie umiejętności estetycznego prezentowania prac plastycznych.
 7. Kształtowanie odpowiedniego stosunku do zabytków i sztuki ludowej, rozwijanie zainteresowań zabytkami własnego miasta i regionu.

 

ZADANIE II „Moja Mała Ojczyzna”

„Moja Mała Ojczyzna”- kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

Cele :

 1. Kształtowanie przywiązania do rodziny i środowiska;
 2. Zapoznanie z krajobrazem i lokalnymi zabytkami;
 3. Zainteresowanie historyczną przeszłością najbliższej okolicy;
 4. Wpajanie szacunku do symboli narodowych;
 5. Pielęgnowanie polskiej mowy i polskiej tradycji;
 6. Wzbudzanie i umacnianie dumy narodowej ze wszystkiego, co Polskie;
 7. Rozbudzanie pasji turystycznych.

 

ZADANIE III Zadanie „Z muzyką na Ty”

Rozwijanie aktywności muzycznej poprzez tworzenie, odtwarzanie i słuchanie muzyki

Cele:

 1. Uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki;
 2. Rozwijanie aktywności muzycznej poprzez tworzenie, odtwarzanie i słuchanie muzyki;
 3. Wyzwolenie u dzieci tendencji do samo ekspresji i rozwijania inwencji twórczej poprzez formy ruchowo- muzyczno- słowne;
 4. Rozumienie przez nauczyciela kształtowania i rozwijania zainteresowań
  i zdolności muzycznych.

 

ZADANIE IV „Z przyrodą za pan brat”

Cele:

 1. Poznawanie przyrody poprzez bezpośrednią obserwację;
 2. Dostrzeganie zależności pomiędzy światem roślin i zwierząt;
 3. Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, chęci do poznawania świata przyrody;
 4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez ukazywanie piękna naturalnego środowiska;
 5. Kształtowanie u dzieci aktywnej postawy wobec środowiska;
 6. Zaspokajanie ciekawości związanej z odkrywaniem nowych rzeczy;
 7. Zapoznawanie ze zjawiskami przyrodniczymi i fizycznymi występującymi w przyrodzie w różnych porach roku (tęcza, deszcz, wiatr);
 8. Wyjaśnianie powstawanie zjawisk poprzez zabawy badawcze.

 

ZADANIE V „Jesteśmy aktorami”

Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci.

Cele:

 1. Uwrażliwienie na piękno słowa mówionego;
 2. Rozwijanie logicznego myślenia poprzez kształtowanie pojęć;
 3. Nabywanie doświadczeń zarówno w sposób werbalny, jak i niewerbalny;
 4. Wytwarzanie pozytywnych relacji i postaw w zakresie rozwoju dziecka;
 5. Zaspokajanie potrzeb natury emocjonalnej;
 6. Wyrabianie potrzeb społecznych;
 7. Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem literackim;
 8. Bogacenie czynnego słownictwa dzieci i uściślenie pojęć związanych
  z działalnością teatralną;
 9. Rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu;
 10. Wdrażanie do posługiwania się mową poprawną pod względem gramatycznym i fleksyjnym;
 11. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych jako źródła wiedzy i przeżyć;
 12. Rozwijanie aktywności twórczej w zakresie słowa mówionego;
 13. Rozwijanie umiejętności operowania głosem pod względem intonacyjnym;
Copyright © 2013. Przedszkole Nr 17 w Tarnobrzegu Rights Reserved.