Działania edukacyjne

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

 

Zapewniamy dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

Głównym naszym celem jest:

Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach  i w dalszej edukacji;

 

Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

 

Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

 

Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

 

Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

 

Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

 

Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

 

Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności  wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

 

Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

 

Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.